درباره سودواسکن

دستگاه SUDOSCAN

SUDOSCAN یک آزمون است که ارزیابی دقیق تابع غده عرق را فراهم می کند.
تمرکز SUDOSCAN بر روی فیبرهای عصبی کوچک درون سیستم عصبی محیطی که باعث ایجاد غده عرق می شود.
SUDOSCAN توانایی ضایعات عرق را برای واکنش به یونهای کلرید در پاسخ به یک محرک الکتروشیمیایی در کف دست و پاها، مناطقی با بیشترین تراکم غده عرق اندازه گیری می کند.
نتایج آزمون SUDOSCAN می تواند به عنوان شاخص هایی برای بیماران در معرض خطر اختلال در عملکرد خودبخودی از طریق اندازه گیری هدایت الکتریکی شستشو (ESC) و میزان عدم تقارن مشاهده شده بین سمت راست و چپ باشد.
SUDOSCAN برای نوروپاتی عصب فیبری کوچک در چندین بیماری مورد آزمایش قرار گرفته و در مقایسه با دستورالعمل های مرجع آزمون:

> Diabetes > Parkinson > Chemotherapy induced polyneuropathy > Familial amyloid polyneuropathy > Fabry disease

نمایش سودواسکن