اصول تکنولوژی ایمپتو

تست دینامیک غیر تهاجمی

تکنولوژی ثبت اختراع Impeto ظرفیت غدد عرق را برای واکنش به یونهای کلرید در پاسخ به محرک الکتروشیمیایی اندازه گیری می کند. این تست دینامیک معادل یک آزمون استرس است. پتانسیل ولتاژ پایین با دامنه متغیر به سنسورها در مناطق پوستی با تراکم بالا غدد عرق (دست و پا) برای استخراج کلرید از عرق و تولید جریان داده می شود. در یک ولتاژ پایین corneumstratum  به عنوان یک خازن عمل می کند و تنها مجرای عرق اجازه انتقال یون ها از پوست را می دهد. این تضمین می کند که اندازه گیری ها به عملکرد موضعی عرق مربوط می شود. این تکنولوژی اندازه گیری کمی از هدایت الکتریکی کلرید (اندازه گیری شده در microsiemens) را فراهم می کند و نتایج آن به عنوان بیومارکر برای ارزیابی عملکرد غده عرق در ارتباط با غربالگری غدد عرق عمل می کند.