اصول ایزی اسکن

SMALL FIBER NEUROPATHY AND DIABETES

Several studies have proven that small fiber neuropathies are common in people with insulin resistance and prediabetes (IGT) [1] [2]. Sudomotor function is known to reflect sympathetic activity and to provide insight into postganglionic autonomic innervation. Its assessment represents a useful tool to evaluate autonomic disorders [3]. Investigation of sudomotor function can help in early detection of cardiometabolic risk.

Normal innervation of sweat glands in a healthy subject (left). Loss of innervation in a patient with diabetes (right).

تست دینامیک غیر تهاجمی

EZSCAN تابع عملکرد عرق را با استفاده از یک جریان مستقیم کوچک به صفحات سنسور دست و پا آزمایش می کند.

در یک ولتاژ پایین corneum stratum به عنوان یک خازن عمل می کند و مجرای عرق را به عنوان تنها کانال برای انتقال کلر ها ترک می کند EZSCAN اندازه گیری کمی از هدایت کلر را اندازه گیری می کند (microsiemens) و نتایج آن به عنوان یک بیومارک برای ارزیابی عملکرد غده عرق در ارتباط با غربالگری غدد عرق استفاده میکند.

پولاریتی صفحات حسگر در طی یک اسکن برای ثبت مقادیر هدایت سمت راست و چپ سمت راست، مبادله می شود.

نمره ریسک با توجه به هدایت اندازه گیری شده و داده های بیمار (ارتفاع، وزن، سن) محاسبه می شود:

  • سبز: بدون خطر
  • زرد: خطر متوسط
  • نارنجی: خطر بالا
  • قرمز: بسیار خطرناک است

EZSCAN SCREEN RESULT


[۱]   Tavee at al. Small fiber neuropathy : a burning problem. Cleveland clinic journal of medicine. 2009;76:297-305[2]   Putz et al. Non invasive evaluation of neural impairment in subjects with impaired glucose tolerance. Diabetes care. 2009;32:181-183[3] Low et al. Evaluation of sudomotor function. Clinical Neurophysiology. 2004;115:1506-1513[4] Lauria G, Lombardi R. Skin biopsy: a new tool for diagnosing peripheral neuropathy. BMJ 2007; 334:1159-1162[5] Hubert at al. Abnormal electrochemical skin conductance in cystic fibrosis. Journal of cystic fibrosis. 2010;10(1):15-20[2] Brunswick Ph, Mayaudon H, Albin V, Lair A, Ringuede A, Cassir M. Use of Ni electrodes chronoamperometry for improved diagnostics of diabetes and cardiac diseases. Conf Proc IEEE. Eng Med Biol Soc. 2007; 2007: 4544-7